субота, 17 березня 2018 р.

Підсумковий аналіз навчального року
1.     Аналіз діяльності адміністрації з управління школою.

1.1.Аналіз якості планування:
          відображення актуальних питань теорії і практики навчання на сучасному етапі;
          позитивні сторони (забезпечення умов діяльності школи, реалізація ідей і принципів реформування освіти, організація економічної діяльності  школи);
          недоліки у плануванні, їх вплив на хід навчально-виховного процесу;
          завдання на новий навчальний рік;
          концентрація уваги на розвитку творчих здібностей педагогів і учнів, на роботі з обдарованими учнями;
          створення умов для самовираження особистості в різних видах діяльності.

1.2.Аналіз якості контролю:
          обґрунтування розподілу обов’язків адміністрації по контролю  за навчально-виховним процесом;
          кількість і якість відвіданих уроків, позаурочних заходів;
          вплив контролю на підвищення якості роботи окремих учителів і педколективу в цілому (як допоміг усунути чи зменшити недоліки);
          назвати причини недостатньої ефективності контролю (типові:
          мало використовується такий його вид, як контроль за виконанням;
непродуманий розподіл обов’язків по контролю; низький рівень вимогливості адміністрації до педагогів, які недобросовісно працюють; слабка допомога адміністрації вчителям; відсутність масового характеру в цій роботі (незначна роль у ньому методичних об’єднань, взаємоконтролю, самоконтролю).

1.3.Аналіз якості організаційної діяльності:
          комплектування та розміщення педкадрів;
          розподіл навантаження та обов’язків між учителями;
          обладнання робочих місць, навчально-матеріальне забезпечення;
          організація діяльності допоміжного персоналу.

1.4.Аналіз якості методичної роботи:
          Чи є система методичної роботи в школі.
          Відповідність системи методичної роботи потребам учителів.
          Якість і результативність роботи методоб’єднань, організаційно-методичних структур (творчі групи, динамічні, семінари….), їх вплив на якість викладання.
  - Спрямованість роботи методичних угрупувань на реалізацію  методичної  проблеми.
          Стан реалізації  проблеми.
          Значення і результативність роботи щодо вивчення, впровадження ППД, інновацій.
          Наявність, якість методичних розробок, публікацій учителів.
          Якість самоосвіти (показати взаємозв’язок: самоосвіта     якість викладання            якість знань, розвитку учнів).
          Результативність роботи ради методичного кабінету.
          Недоліки в методичній роботі.
          Робота методичного активу.
          Результативність підвищення професійного рівня вчителів школи (творчі групи, магістр, кандидат педагогічних  наук).
          Якість навчально-виховної роботи.

2. Аналіз  якості викладання:
          стан виконання навчальних планів і програм за змістом, кількістю годин, видами навчальної діяльності;
          раціональний вибір варіантів навчальних планів відповідно до структури організації навчально-виховного процесу в школі;
          розробка, впровадження авторських, альтернативних навчальних планів, програм, ефективність їх реалізації;
          розробка і впровадження нових спецкурсів з навчальних предметів, інтегрованих курсів та спецкурсів, ефективність їх реалізації;
          стан реалізації особистісного підходу до навчання і розвитку;
          робота факультативів, наукових товариств, предметних гуртків;
          стан позакласної роботи вчителів-предметників;
          результати участі учнів у районних, міських, республіканських, міжнародних олімпіадах з навчальних предметів;
          система профорієнтаційної  роботи;
          більш детально стан викладання в початкових класах (тут закладається фундамент);
          виділити слабкі класи, визначити причини відставання (низький рівень якості викладання, відсутність єдиних вимог тощо) і шляхи подолання такого  стану.

Основна думка аналізу якості викладання : якість викладання         якість знань, розвитку.

      3. Аналіз результативності навчально-виховної роботи:
        динаміка росту (спаду) успішності у порівнянні з минулим навчальним роком по школі в цілому та по класам;
        ріст (спад) кількості учнів, що мають високі навчальні досягнення;
        результати державної атестації у порівнянні з минулим навчальним роком;
        розподіл випускників за каналами навчання і працевлаштування;
        діяльність учителів щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різного виду діяльності;
        психологізація  навчально-виховного процесу;
        стан відвідування, його залежність від якості викладання і якості роботи вчителя;
        якість, результативність виховних заходів;
        стан дисципліни в школі та окремих учнів, рівень культури, ставлення до навчання, громадських доручень;
        впровадження нових форм та методів виховання, їх ефективність;
        система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми та дітьми, схильними до правопорушень;
        учнівське самоврядування, його участь у справах школи;
        результативність діяльності учнівських організацій, дитячих, юнацьких об’єднань;
        співробітництво вчителів, класних керівників, вихователів, учнівських організацій.

4.  Аналіз якості роботи школи з батьками і громадськістю:
          якість проведених батьківських зборів загальношкільних і класних;
          результативність роботи по педагогізації батьків (лекторії, університет знань, тематичні батьківські збори, зустрічі з працівниками культури, правознавцями тощо);
          ефективність роботи батьківських комітетів (актуальність тематики засідань, регулярність, активність у навчально-виховному процесі);
          участь батьків в організації та проведенні позакласної роботи (гуртки, факультативи, екскурсії, оснащення, обладнання навчальних кабінетів);
          наявність батьків-спонсорів;
          ініціатива батьків у створенні батьківського фонду як додаткового джерела фінансування різних виховних заходів;
          ефективність взаємозв’язків школи з навколишнім середовищем.

5. Аналіз використання навчально-матеріальної бази предметних кабінетів.
6. Стан здоров’я учнів і вчителів.
7. Психологічний клімат у школі:
          соціальний захист учителів;
          поліпшення умов праці;
          згуртованість педколективу, єдність у постановці та досягненні мети;
          стиль взаємовідносин між учителями й учнями.
8. Висновки і пропозиції.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар